27 de juny 2007

PROPOSTA DE NOVA LLEI ELECTORAL DE CATALUNYA

PARTICIPACIÓ,
REPRESENTACIÓ,
TRANSPARÈNCIA
Informe per a
la Llei Electoral de Catalunya
Comissió d’experts creada per
Acord del Govern de 27 de març de 2007
Barcelona, juny de 2007
ÍNDEX
PREÀMBUL 2
Presentació 3
Objectius i criteris 5
Resum de propostes 9
1. PARTICIPACIÓ 11
Factors de la participació electoral 12
Campanya institucional 18
Data i horari de votació 20
Vot anticipat 22
Vot electrònic 25
Presentació de candidatures 29
Paritat d’homes i dones 31
Compatibilitat i reelecció dels diputats 35
2. REPRESENTACIÓ 42
Nombre total d’escons 43
Circumscripcions electorals 48
Prorrateig d’escons 51
Fórmula d’assignació d’escons 60
Barrera mínima 62
Representació proporcional i territorial 65
Forma de vot 69
3. TRANSPARÈNCIA 79
Campanya electoral 80
Mitjans de comunicació 84
Sondejos preelectorals 91
Despeses i subvencions 95
Sindicatura Electoral de Catalunya 103
ANNEXOS 114
Legislació 115
Recull de les 50 propostes 118
PREÀMBUL
PRESENTACIÓ
El Govern de la Generalitat, amb el vistiplau dels grups parlamentaris, va
aprovar la creació d’una Comissió d'experts per a realitzar els treballs previs a
la redacció de la Llei Electoral de Catalunya. L’Acord de Govern de 27 de març
de 2007 diu que “El Govern ha considerat necessari crear aquesta Comissió
abans de la ponència conjunta en el Parlament, per tal que els experts en
matèria electoral elaborin els treballs que serviran de punt de partida de la
futura llei.” Com a motiu d’aquest Acord, “el Consell de Govern considera que la
Llei Electoral de Catalunya és una norma que ha de ser acceptada per tots els
ciutadans i, per tant, ha de sortir del consens de tots els grups polítics.” S´hi
preveu que la Comissió tindrà un informe acabat abans del 30 de juny de 2007.
La Comissió està formada per les persones següents:
President: Josep M. Colomer Calsina
Vocals: Agustí Bosch Gardella
Joan Botella Corral
Jaume Magre Ferran
Josep M. Reniu Vilamala
Jordi Sauret Pont
Actua com a secretari Josep Rovira Tarragó, del Departament de Governació i
Administracions Públiques.
RESUM DE PROPOSTES
Participació electoral
· Vot anticipat en persona, en oficines de Correus, durant 14 dies des de
l’inici de la campanya electoral.
· Introducció del vot per internet amb condicions tècniques que garanteixin
l’acreditació del votant, el secret del vot i la fiabilitat del recompte de
vots.
· Publicitat dels procediments pels quals els partits polítics, les coalicions i
les federacions seleccionen els candidats electorals, segons regles
democràtiques prèviament establertes.
· Participació equilibrada d’homes i dones a les candidatures, amb
almenys un 40% de candidats de cadascun dels dos sexes tant en el
conjunt de la llista com en cada tram de cinc noms.
Representació proporcional i representació de les zones del territori
· Manteniment del nombre de 135 escons del Parlament. Possible revisió
en el futur segons els canvis en la població.
· Elecció dels diputats en set circumscripcions, corresponents als àmbits
territorials en què està organitzada l’Administració de la Generalitat:
Barcelona, Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de
Tarragona, i Terres de l’Ebre.
· Eliminació de l’actual nombre màxim d’escons per a la circumscripció de
Barcelona. Adjudicació d’un mínim inicial de dos escons a cada una de
les altres sis circumscripcions i repartiment dels 123 escons restants
entre totes les circumscripcions segons la població.
· Manteniment de la fórmula d’assignació d’escons als partits segons la
mitjana més alta (o fórmula d’Hondt), així com de la barrera mínima d’un
3% dels vots en cada circumscripció.
Proximitat entre votants i representants
· Substitució de la llista tancada per una llista oberta o ‘desbloquejada’
que permeti votar la llista sencera o donar vots preferents a alguns
candidats individuals. Elecció prioritària dels candidats que hagin
obtingut un nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de la
candidatura.
Transparència i autogovern democràtics del procés electoral
· Prohibició d’inauguracions, presentacions, exposicions i primeres pedres
des de la convocatòria de les eleccions.
· Imparcialitat i pluralisme en la informació de la ràdio i la televisió
públiques sobre les campanyes electorals. Lliure accés dels informadors
als actes públics realitzats per les candidatures. Debats obligatoris entre
els caps de llista.
· Subvenció pública a totes les candidatures que obtinguin més del 2%
dels vots vàlids a tot Catalunya o més del 3% en una circumscripció.
Increment de l’import de la subvenció basada en els vots obtinguts i
manteniment de la basada en els escons assignats.
· Sancions efectives als partits per excés de despesa, per acceptar
donacions privades il·legals, per vulnerar normes de campanya, per no
retre comptes i per no retirar la publicitat electoral.
· Creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya com a responsable de
vetllar per la legalitat dels processos electorals i de garantir els drets
electorals dels ciutadans. Elecció dels seus membres pel Parlament per
majoria qualificada i segons criteris d’imparcialitat, independència,
competència i formalitat.

40 AÑOS DESPUÉS

Los días 15 y 16 de julio de 1978 se celebró en Barcelona el Congreso constituyente del que saldría el Partit del Socialistes de Catalun...